Obchodní podmínky

Obchodní podmínky obchodní společnosti DEFEND SOLUTIONS s.r.o., IČ: 03802116, se sídlem Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 11 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 237973, pro prodej zboží a poskytování služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.defendsolutions.cz.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti DEFEND SOLUTIONS s.r.o., se sídlem Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 11-Chodov, IČ: 03802116, zapsané v obchodním rejstříku vedenému Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 237973 (dále jen „DEFEND“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy a smlouvy o díle (dále jen „smlouvy“), která jsou nedílnou součástí těchto obchodních podmínek a které nelze uzavřít samostatně, uzavírané mezi DEFEND a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu DEFEND. Internetový obchod je DEFENDEM provozován na internetové adrese www.defendsolutions.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky DEFEND umístěné na adrese www.defendsolutions.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží či poptávat služby od DEFENDU, jedná při objednávání zboží či služeb v rámci své podnikatelské činnosti. V takovém případě je kupující povinen kontaktovat DEFEND a sjednat s ním zvláštní smlouvu týkající se zboží či služeb.

1.3. Kupující bere na vědomí, že mu uzavřením kupní smlouvy a smlouvy o díle s DEFEND nevznikají žádná práva na používání obchodních názvů, firemních log, registrovaných značek aj. DEFEND nebo smluvních partnerů DEFEND, není-li zvláštní smlouvou sjednáno v konkrétním případě jinak.

1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.6. Znění obchodních podmínek může DEFEND měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží či služeb (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží či služeb též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží či služeb je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží či služeb jsou DEFENDEM považovány za správné. Vyplní-li kupující údaje o právnické osobě (firma, IČO a DIČ), považuje DEFEND jednání kupujícího jako jednání činěné jménem této právnické osoby a tuto právnickou osobu bude považovat za kupujícího podle těchto obchodních podmínek.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že DEFEND nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. DEFEND může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti ze smluv (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení DEFENDEM, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY A SMLOUVY O DÍLE

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží či služeb nabízených DEFENDEM, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží či služeb. Ceny nabízeného zboží a služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka zboží a služeb, jakožto ceny tohoto zboží a služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost DEFENDU uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží a poskytování služeb umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a DEFEND není povinen uzavřít smlouvy ohledně tohoto zboží či služeb.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží a služeb. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží a služeb uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy jsou zboží a služby doručovány v rámci území České republiky.

3.3. Pro objednání zboží a služeb vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.3.1. objednávaném zboží a službách (objednávané zboží či služby „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.3.2. způsobu úhrady ceny zboží a služeb, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a poskytování služeb a

3.3.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží a poskytování služeb (dále společně jen jako „objednávka“).

3.4. Před zasláním objednávky DEFENDU je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující DEFENDU kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou DEFENDEM považovány za správné. DEFEND neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5. DEFEND je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží a služeb, výše ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6. Smluvní vztahy mezi DEFENDEM a kupujícím vznikají doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je DEFENDEM zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.7. Kupující bere na vědomí, že DEFEND není povinen uzavřít smlouvy, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči DEFEND.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smluv (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3. 9. Není-li u konkrétní služby uvedeno jinak, je DEFEND oprávněn zahájit poskytování objednané služby i před uplynutím lhůty pro odstoupení od smluv.

4. CENA ZBOŽÍ A SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY


4.1. Cenu zboží a služeb a případné náklady spojené s dodáním zboží a poskytováním služeb dle smlouvy může kupující uhradit DEFENDU následujícími způsoby:

 • bezhotovostně převodem na účet DEFEND č. 3763690349/0800 vedený u České spořitelny (dále jen „účet DEFEND“);
 • bezhotovostně platební kartou přes platební bránu GoPay
 • platebním příkazem při odběru na fakturu, avšak DEFEND si vyhrazuje právo tento platební způsob kupujícímu neumožnit.

4.2. Společně s cenou je kupující povinen zaplatit DEFENDU také náklady spojené s balením a dodáním zboží či poskytováním služeb ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou i náklady spojené s dodáním zboží či poskytováním služeb.
4.3. V případě bezhotovostní platby je cena splatná do 7 dnů od uzavření smlouvy.

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat cenu zboží a služeb společně s uvedením variabilního symbolu platby a za splnění závazku kupujícího uhradit cenu se považuje okamžik připsání příslušné částky na účet DEFENDU.

4.5. DEFEND je oprávněn požadovat uhrazení celé ceny ještě před odesláním zboží či poskytnutí služby kupujícímu.

4.6. Případné slevy z ceny poskytnuté DEFENDEM kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví DEFEND ohledně plateb prováděných na základě smluv kupujícímu daňový doklad – fakturu. DEFEND je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví DEFEND kupujícímu po uhrazení ceny a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY / SMLOUVY O DÍLE

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím nebo porušil-li kupující jejich originální uzavřený obal, a dále nelze odstoupit od smlouvy o díle, jestliže byly splněny s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy o díle a DEFEND před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, má kupující právo od smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o:

5.2.1. kupní smlouvu, ode dne převzetí
5.2.2. smlouvu o díle, ode dne uzavření
5.2.2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
5.2.3 smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od příslušné smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Odstoupení od smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny DEFENDU či na adresu elektronické pošty DEFENDU info@defendsolutions.cz. Kupující může k odstoupení použít vzorový formulář pro oznámení o odstoupení od kupní smlouvy / smlouvy o díle, který je součástí těchto obchodních podmínek.

5.3. Kupující má taktéž právo na storno objednávky, tj. na odstoupení od kupní smlouvy a zároveň smlouvy o díle před převzetím zboží a před nabytím účinnosti smlouvy o díle (tj. před aplikací ochrany vozidla GardX). Smlouvy se v takovém případě od počátku ruší a DEFEND vrátí kupujícímu cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.4. V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy dle č. 5.2. po nabytí účinnosti smlouvy o dílo, tj. po aplikaci ochrany vozidla GardX, je kupující povinen uhradit poměrnou část ceny za již poskytnuté plnění a vzniká mu v případě odstoupení pouze nárok na vrácení zbývající části ceny za zboží. DEFEND vrátí plnění poskytnuté kupujícím kupujícímu do čtrnácti (14) dnů od od obdržení vráceného zboží DEFENDEM, nebo prokázání, že zboží kupující odeslal zpět DEFENDU, podle toho, co nastane dříve, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím (neurčí-li kupující jiný způsob vrácení za předpokladu, že takovýmto vrácením nevzniknou DEFENDU jakékoli další náklady), včetně nákladů na dopravu ke kupujícímu (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný, než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený DEFENDEM). DEFEND je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím. Zboží musí být DEFENDU vráceno do 14 dnů od odeslání odstoupení od smlouvy DEFENDU. Zboží musí být DEFENDU vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Náklady za navrácení zboží nese kupující, a jde-li o smlouvu uzavřenou na dálku, tak i náklady na navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.5. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno, částečně spotřebováno či bude jeho hodnota jinak snížena v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti, vzniká DEFENDU vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je DEFEND oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení ceny nebo její části. V případě odstoupení od smlouvy o poskytnutí služby, jejíž plnění již začalo, ale dosud nebyla poskytnuta zcela, je kupující povinen uhradit poměrnou část ceny za již poskytnuté plnění a vzniká mu v případě odstoupení pouze nárok na vrácení zbývající části ceny za tuto službu.

5.6. Do doby převzetí zboží kupujícím či poskytnutí služby je DEFEND oprávněn kdykoliv od smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí DEFEND kupujícímu cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7. Je-li společně se zbožím či službou poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi DEFENDEM a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím DEFENDU vrátit i poskytnutý dárek.

6. PŘEPRAVA, DODÁNÍ ZBOŽÍ A POSKYTNUTÍ SLUŽEB

6.1. Způsob doručení zboží a poskytování služeb určuje DEFEND, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

6.2. Je-li DEFEND podle smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce nebo na takovémto místě poskytovat sjednané služby, je kupující povinen převzít zboží či strpět poskytování takovýchto při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je DEFEND oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 200,-Kč (slovy: dvě stě korun českých) nebo je DEFEND oprávněn od smlouvy odstoupit.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od DEFENDU či jeho smluvních partnerů je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit DEFENDU či jeho smluvním partnerům. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od DEFENDU či jeho smluvních partnerů převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky DEFENDU, jsou-li DEFENDEM vydány.

6.6. DEFEND je oprávněn zahájit poskytování objednané služby až poté, co bude DEFENDU uhrazena cena za tuto službu.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti DEFENDU za vady, včetně záruční odpovědnosti DEFENDU, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. DEFEND na ochranu vozidel GardX poskytuje záruku 60 měsíců. To se vztahuje jak na nová tak ojetá vozidla za předpokladu, že druhé jmenované není starší než 8 let od data první registrace. Pro vozy starší než 8 let a vozy Taxi/soukromé pronájmy vozidel je garance omezena na 3 roky.

7.2. DEFEND odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc či poskytovaná služba je ve shodě se smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou se smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou sjednané, a není-li jich, DEFENDEM, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.

7.3. V případě, že zboží či služby při převzetí kupujícím nejsou ve shodě se smlouvou (dále jen „rozpor se smlouvou“), má kupující právo na odstranění vady dodáním nového zboží nebo dodání chybějícího zboží, nebo na nové poskytnutí služby bez vady, dále na odstranění vady opravou zboží, na přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy, a to podle požadavku kupujícího. Kupující sdělí DEFENDU, které právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu DEFENDU; to neplatí, žádal-li kupující o opravu vady, která se ukáže jako neproveditelná. Neodstraní-li DEFEND vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, bude postupováno v souladu s relevantními ustanoveními platné právní úpravy.

7.4. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá DEFEND za vady, které se projeví jako rozpor se smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

DEFEND odpovídá za vady, které se projeví jako rozpor se smlouvou o poskytování služeb po poskytnutí služby kupujícímu v záruční době (záruka) dle čl. 7.1 obchodních podmínek.

7.5. DEFEND uhradí opětovnou aplikaci ochrany laku, pokud lak Vašeho vozidla ztratil svůj lesk kvůli působení slunce, vlivu průmyslového spadu nebo kyselých dešťů, případně náklady na snahu o odstranění poškození míst látky nebo koženého čalounění a na jejich opětovné ošetření přípravky GardX.

7.6. Garance na exteriér vozidla nekryje škodu v následujících případech:

 • Záměrné poškození, nesprávné použití nebo zanedbání vozidla.
 • Nehoda nebo vandalismus na vozidle.
 • Nesprávné použití nebo nesprávná aplikace čistících prostředků nebo materiálů.
 • Škody způsobené domácími zvířaty (jiné než živočišné tekutiny nebo kožešiny).
 • Účinky požáru, poškození ohněm, vlivy povodně, krádeže nebo škody způsobené sazemi, pasivním znečištěním a/nebo jakoukoliv jinou vnější příčinou.
 • Skvrny nebo změny barvy způsobené výrobní vadou výrobku
 • Škody na vozidle způsobené odraženými kameny, které pronikly přes ochranu GardX.
 • Nesmytí či neodstranění ptačího trusu nebo mízy stromu v přiměřené době – žádná úprava laku, jakkoli ochranná, nemůže vydržet dlouhé účinky takových leptavých látek.
 • Oddělování, peeling, popraskání nebo odlupování laku.
 • Nedodržení pokynů výrobce nebo prodejce pro péči o lak,
 • Přelakované části poškozeného vozidla, pokud GardX nebyl aplikován znovu smluvním dealerem do 30 dnů od přelakování.
 • Poškození laku v důsledku poškození konstrukce materiálu a zpracování při výrobě vozidla.
 • Poškození laku na vnitřních panelech a dveřích zavazadlového prostoru / ložné plochy vanu nebo nákladního vozidla.
 • Přestože GardX lze aplikovat na kola z lehkých slitin, čímž zlepší jejich údržbu a čistotu, žádná garance se nevztahuje na kola vozidla.
 • Dopad korozivního průmyslového odpadu.

7.7. Garance na interiér vozidla nekryje škodu v následujících případech:

 • Skvrny způsobené kyselinami, barvami (včetně barev určených na látku, např. denim), bělidlem, inkoustem a dalšími žíravinami.
 • Záměrné poškození, nesprávné použití nebo zanedbání vozidla.
 • Skvrny nebo vyblednutí kvůli úpravě nebo změnám povrchu vinylu/kůže a/nebo látky.
 • Skvrny nebo vyblednutí kvůli vadám při výrobě vozidla.
 • Při nepřijetí přiměřených opatření k ochraně textilií vozidla proti skvrnám.
 • Škody způsobené na kobercích, látce nebo kůži působením vlivu slunce, větru, počasí nebo rozleptání.
 • Skvrny nebo změny barvy způsobené výrobní vadou výrobku nebo chybou ve tkanině.
 • Potrhaná, běžně opotřebená nebo popraskaná kůže.
 • Nedodržní pokynů výrobce nebo prodejce pro péči o textilie, koberce nebo kůži.

7.8. Dojde-li ke škodě na majetku kupujícího nebo třetí osoby, která vznikne v důsledku chybného, nedovoleného popř. nevhodného postupu kupujícího, neodpovídá DEFEND za takto vzniklou ani jakoukoli následnou újmu.

7.9. Za vady způsobující rozpor s uzavřenou smlouvou není považováno, pokud zboží nebo služba nemají jakékoli vlastnosti, standard nebo úroveň kvality nad rámec výslovně uvedený.

7.10. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti DEFENDU za vady, včetně záruční odpovědnosti DEFENDU, uplatňuje kupující u DEFENDU na adrese Roztylská 1860/1, 148 00 Praha - Chodov. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy DEFEND obdržel od kupujícího reklamované zboží nebo informaci o vadě poskytované služby.

7.11. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností DEFENDU za vady upravuje reklamační řád DEFENDU a smlouva o dílo, které jsou nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží a je oprávněn k užívání služby zaplacením celé ceny zboží nebo služby.

8.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží či ilustračních fotografií k poskytovaným službám) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků DEFENDU a který je v souladu s jeho určením.

8.4. DEFEND není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. DEFEND neposkytuje další služby po prodeji zboží nebo po poskytnutí objednaných služeb vyjma služeb explicitně DEFENDEM uváděných na jeho webových stránkách u jednotlivého zboží nebo služby.

8.5. Kupující bere na vědomí, že DEFEND nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

9. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE SMLOUVY O DÍLO

9.1. Předmětem smlouvy o dílo je dodávka a aplikace ochrany vozidla GardX (dále jen „GardX“) nebo provedení jiné práce DEFENDEM či jeho smluvních partnerů na vozidlo určené kupujícím v rozsahu vymezeném v dokumentu „Poukaz na aplikaci" (dále jen „poukaz“).

9.2. Smlouvu o dílo je uzavřena doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je DEFENDEM zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího a nabývá účinnosti až podpisem protokolu o předání vozidla. DEFEND výslovně upozorňuje, že za nabytí účinnosti smlouvy o dílo nelze považovat předběžná dohoda smluvních stran ohledně termínu realizace díla (rezervace termínu), a to bez ohledu na formu v jaké byla učiněna.

9.3. Smlouvou o dílo se DEFEND zavazuje, že pro kupujícího provede dodávku služeb a zboží, a to v dohodnutém termínu, a kupující se zavazuje, že dílo převezme a zaplatí prostřednictvím platného poukazu vydaného DEFEND. Poukaz je možné uplatnit pouze jednou. Číslo poukazu a jeho fyzická kopie budou předány DEFENDU spolu s předáním vozidla.

9.4. Kupující bere na vědomí a zavazuje se, že předá DEFENDU vozidlo, v souvislosti se kterým mají být poskytnuty služby, umyté nebo ve stavu běžného znečištění. Kupující bere na vědomí, že případné náklady spojené s dodatečným umytím vozidla nemytého řadu týdnů nebo extrémně znečištěného užíváním v terénu či v jiných extrémních podmínkách, jakožto i jinak neobvykle znečištěného (například barvami či jinými chemikáliemi) nese kupující dle aktuálně platného ceníku dostupného u DEFEND či smluvních partnerů DEFEND poskytující objednané služby. Tyto dodatečné náklady nelze hradit prostřednictvím poukazu vydaného DEFEND.

9.5. Kupující dále bere na vědomí a zavazuje se, že předá DEFENDU vozidlo, v souvislosti se kterým mají být poskytnuty služby, nepoškozené v rozsahu neumožňujícím aplikaci ochrany vozidla GardX, je funkční a schopné provozu.

9.6. Kupující bere na vědomí a souhlasí, že pokud poruší svoji povinnost předat DEFENDU vozidlo ve stavu uvedeném výše, pak DEFEND či jeho smluvní partneři služby neposkytne z důvodu neposkytnutí potřebné součinnosti na straně kupujícího a DEFEND má právo odstoupit od kupní smlouvy i smlouvy o dílo, přičemž má DEFEND vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je DEFEND oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení ceny nebo její části. Hodnota takto vzniklé škody nesmí přesáhnout 15% (slovy patnáct procent) hodnoty ceny objednaného zboží a služeb.

9.7. Kupující prohlašuje, že je DEFEND oprávněn s automobilem, na který má být aplikován GardX, nakládat v rozsahu možnosti plnění díla DEFENDEM.

9.8. Kupující bere na vědomí, že výsledek po provedení díla závisí na stavu a poškození vozidla, který nemůže DEFEND nijak ovlivnit a který není DEFEND v okamžiku převzetí vozidla schopen ani povinen při náležité péči rozpoznat a kontrolovat (např. narušení struktury laku, přičemž rozsah poškození lze poznat až a poté co DEFEND provede aplikaci GardX a kompletní dílo). Vzhledem k výše uvedenému DEFEND neodpovídá za vady díla způsobené nevhodnou povahou a stavem vozidla předaného kupujícím, tj. DEFEND výslovně odpovídá pouze za provedení dohodnutých prací a dodávek, nikoliv za výsledek. Uvedené nezbavuje DEFEND povinnosti provést dílo řádně tak, aby výsledek díla byl s přihlédnutím k okolnostem zakázky co možná nejlepší. Ustanovení § 2594 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku se nepoužije.

9.9. Zjistí-li DEFEND při provádění díla, že interiér či exteriér vozidla je natolik poškozen, že i po kompletním provedení díla je jisté, že vozidlo bude viditelně poškozené (např. neodstraněné vrypy popř. skvrny), pak bude ihned informovat osobně či telefonicky kupujícího a upozorní ho na nevhodný stav vozidla, přičemž je oprávněn nikoliv však povinen v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla do doby stanoviska kupujícího. Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou. Pokud kupující bude chtít pokračovat v provádění nedokončeného a přerušeného díla, pak DEFEND dílo dokončí. Pokud kupující s ohledem na uvedené nebude chtít pokračovat v provádění nedokončeného díla, pak má právo v rozsahu neprovedeného díla na snížení dohodnuté ceny díla, přičemž v rozsahu nedokončeného díla zaniká povinnost DEFENDU provést dílo.

9.10. Kupující dále prohlašuje, že vozidlo, na který má být aplikován GardX, splňuje parametry uvedené výše v článku 9 pro provádění díla, přičemž DEFENDU nezatajil žádnou skutečnost, která by bránila provedení díla DEFENDEM, nebo která by mohla vést k poškození automobilu.

9.11. V případě, že se kterékoliv z výše uvedených prohlášení kupujícího ukáže jako nesprávné nebo neúplné, pak kupující odpovídá DEFENDU za vzniklou škodu, přičemž bere na vědomí, že za podmínek stanovaných právními předpisy DEFEND neodpovídá za jim případně způsobenou škodu na automobilu.

9.12. Vozidlo po provedení díla je oprávněn převzít pouze kupující, jeho zákonný zástupce nebo osoba písemně zmocněná kupujícím. Přebírající osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. Převzetím vozidla kupujícím nebo jeho zástupcem je současně převzato i dílo. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícím převzetím automobilu.

9.13. Kupující je povinen bezprostředně při předání vozidla překontrolovat stav vozidla podle předávacího protokolu, a to jak co do poškození vozidla tak co do úplnosti a kvality zhotoveného díla. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí vozidla, pokud dílo není provedeno v souladu se smlouvou o dílo.

9.14. Pokud není dílo řádně provedeno, je nezbytné vady díla popsat v předávacím protokolu při převzetí automobilu.

9.15. Poškozené vozidlo je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@defendsolutions.cz a sepsat s pracovníkem DEFENDU škodní protokol.

9.16. Odpovědnost za vady díla se řídí příslušnými právními předpisy ČR. Zejména ustanovením § 2615 až § 2618, a § 2099 až § 2112 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

10.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, resp. sídla, fakturační adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo, dále údajů o vozidle, kterého se týká aplikace GardX: značka vozidla, model a státní poznávací značka (SPZ) a dalších možných osobních údajů zadaných při uzavření smlouvy (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

10.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů DEFENDEM, který je tak jejich správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

10.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat DEFEND o změně ve svých osobních údajích.

10.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může DEFEND pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele, o čemž DEFEND kupujícího předem vyrozumí. DEFEND je oprávněn osobní údaje předat za účelem poskytnutí objednané služby, jakožto i nabízení obchodu a služeb jinému správci, a to společnosti Wellness Cars s.r.o., IČ: 05108608, se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha. Kromě osob dopravujících zboží či osob zajišťujících poskytnutí objednané služby nebudou osobní údaje DEFENDEM bez předchozího souhlasu kupujícího předávány či zpřístupněny třetím osobám. Kupující byl o tomto postupu DEFENDEM předem informován a nevyslovil s tímto postupem nesouhlas.

10.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10.8. V případě, že by se kupující domníval, že DEFEND nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může dle § 21 zákona o ochraně osobních údajů:

10.8.1. požádat DEFENDU nebo zpracovatele o vysvětlení,
10.8.2. požadovat, aby DEFEND nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, DEFEND nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li DEFEND nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

10.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu DEFEND povinen tuto informaci předat. DEFEND má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10.10. Kupující realizací objednávky prohlašuje, že byl řádně a srozumitelně poučen o všech výše uvedených skutečnostech a právech, a to již před zasláním objednávky, v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy.

11. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

11.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem DEFENDU na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení DEFENDEM na elektronickou adresu kupujícího. Kupující je oprávněn tento souhlas kdykoli odvolat.

11.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky DEFENDU ze smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

12. DORUČOVÁNÍ

12.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2. DEFEND je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost DEFENDU nepodléhá jinému povolování. S jakoukoli stížností se může kupující obrátit na DEFEND. Neuspěje-li se svou stížností u DEFENDU, případné spory budou řešeny u věcně a místně příslušného soudu. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad, kupující se může obrátit rovněž na Českou obchodní inspekci.

13.3. V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a DEFENDEM může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

13.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.5. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována DEFENDEM v elektronické podobě po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám s výjimkou plnění povinností DEFENDU stanovených platnou právní úpravou.

13.6. Smluvní vztah mezi kupujícím a DEFENDEM je uzavírán na dobu vymezenou řádným plněním smluvních stran dle příslušné smlouvy. Nestanoví-li uzavřené smlouvy nebo tyto obchodní podmínky v konkrétních případech jinak, nejsou smluvní strany oprávněny smlouvu zrušit před jejím řádným splněním.

13.7. Vyhotovení smlouvy bude uloženo u DEFENDU, který k ní umožní kupujícímu přístup na jeho žádost.

13.8. Ustanovení obecně závazných právních předpisů upravující práva spotřebitelů, zejm. občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zůstávají těmito obchodními podmínkami nedotčena.

13.8. Kontaktní údaje DEFEND:

 • adresa pro doručování - DEFEND SOLUTIONS s.r.o., Roztylská 1860/1, 148 00 Praha - Chodov
 • adresa elektronické pošty - info@defendinsurance.cz

V Praze dne 1. 7. 2017